- Etabl 1943 -

Enskilda avloppsanläggningar

Vi utför enskilda avloppsanläggningar åt privatpersoner och samfälligheter såsom minireningsverk, 3-kammar brunnar med markbädd samt anslutning mot kommunala VA-nätet!

Clean I och Wehoputs 5, 10 är ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten från en fastighet. Reningsverkets funktion bygger på satsvis reningsteknik, aktivslamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och varje avloppsvattensats renas lika bra. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Flockningsmedel används för att genom kemisk utfällning avlägsna de fosforföreningar som är lösta i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till en utloppsplats, t.ex. ett öppet dike, en utloppsbrunn eller ett efterpoleringssteg.

Conclean Argos kompakta markbädd är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Conclean Argo placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell infiltration/markbädd. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Dessutom minskas transportkostnaden för sand, makadam och fyllnadsmaterial som krävs vid installation av en traditionell markbädd. Vid krav på fosforrening kan en kemdoseringsenhet installeras. Den doserar flockningsmedel i ledningen mellan huset och slamavskiljaren, och gör så att fosforn binds i ett så kallat kemslam som stannar i slamavskiljaren. Med Conclean kemdosenhet reduceras fosfor till högsta skyddskrav. Självklart uppfyller den alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige.

Är du intresserad?

Kontakta oss

Vingåker

Katrineholm